Полиморфизам 
 

    Полиморфизам значи „многу форми“, а се јавува кога имаме многу класи кои се поврзани едни со други по наследство.

   
Полиморфизам C ++ значи дека повик до функција-член ќе предизвика извршување на друга функција во зависност од видот на објектот што ја повикува функцијата.

Пример

#include <iostream>
using namespace std;
class Figura {
    protected:
        int sirina, visina;
    public:
        Figura( int a = 0, int b = 0) {
            sirina = a;
            visina = b;
        }
        void setVrednosti (int a, int b)
        {
            sirina=a;
            visina=b;
        }
        virtual void povrsina()
        {}
};
class Pravoagolnik: public Figura {
    public:
    Pravoagolnik( int a = 0, int b = 0):Figura(a, b)
        { }
    void povrsina () {
        cout << "Pravoagolnik klasa povrsina :" <<sirina * visina<<endl;
    }
};
class Triagolnik: public Figura{
    public:
        Triagolnik( int a = 0, int b = 0):Figura(a, b)
            { }
        void povrsina () {
            cout << "Triagolnik klasa povrsina :" <<sirina * visina / 2<<endl;
        }
};
int main( ) {
    Pravoagolnik rec;
    Triagolnik tri;
    rec.setVrednosti(7,8);
    rec.povrsina();
    tri.setVrednosti(7,8);
    tri.povrsina();
    Figura *f1=&rec;
    Figura *f2=&tri;
    f1->setVrednosti(5,7);
    f2->setVrednosti(5,7);
    f1->povrsina();
    rec.povrsina();
    f2->povrsina();
    tri.povrsina();
    return 0;
}